× بستن تبلیغات
RSS Feed

مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

7 ژوئن 2018 توسط king1353

مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43

مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

1- مکاتب …………………………………………………………………………………………….. 11

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………… 12

1-2- کلاسیک ……………………………………………………………………………….. 15

1-3- ساختارگرایان ………………………………………………………………………… 23

1-4- کینزی ………………………………………………………………………………….. 25

1-5- پولی ……………………………………………………………………………………. 33

1-6- کلاسیک جدید ……………………………………………………………………… 37

1-7- سیکل تجاری حقیقی ……………………………………………………………… 41

1-8- کینزین جدید ………………………………………………………………………… 43

1-9- اتریشی ………………………………………………………………………………… 45

1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ……………………………………………………………… 51

 

ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﺮخ ارز در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ي راﺑﻄﻪ

اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ. ﺑﻮده. اﺳﺖ . ﺷﻨﺎﺧﺖ. رواﺑﻂ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﻧﺮخ. ارز … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ. ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ … اﺛﺮﮔـﺬاري. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘـﻮﻟﯽ ﺑـﺮ ﻧـﺮخ ارز در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت. ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ. ﺷـﮑﺎف ﻋﻤﯿـﻖ در ﺗـﺮاز … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ … M. ﭘــﻮل در ﮔــﺮدش،. V. ﺳـﺮﻋﺖ. ﮔــﺮدش ﭘــﻮل،. P. ﺳــﻄﺢ. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ. ﻫﺎ و. T. ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﺮخ ارز در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ي راﺑﻄﻪ – دانشگاه فردوسی مشهد

اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻞ. ﺑﻮده. اﺳﺖ . ﺷﻨﺎﺧﺖ. رواﺑﻂ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﻧﺮخ. ارز ﺑﺮ … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ. ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ … ﻣﺪت ﻧﺮخ ارز و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ. ،. اﺛﺮ ﮔﺬاري. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺗـﻮرم. را در. ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ …. M. ﭘــﻮل در ﮔــﺮدش،. V. ﺳـﺮﻋﺖ. ﮔــﺮدش ﭘــﻮل،. P. ﺳــﻄﺢ. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ. ﻫﺎ و. T. ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از الگوی خود همبسته …

با توجه به اهمیت نرخ ارز و سیاست های تاثیر گذار بر آن، بر آن شدیم تا در این … عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار درآمد ملی بر نرخ ارز، هم در کوتاه … از طرف دیگر ، افزایش در تولید داخلی باعث کاهش و افزایش ارزش پول ملی، همچنین افزایش نرخ …. مبانی نظری از الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده میشود.
ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺘﻘﺎرن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ

در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ. ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻗﺘﺼﺎدی … ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاری و درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ …. ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ. از ﻣﺪت ….. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻧﺮخ ارز، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪه و ﺣ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾ

11 جولای 2011 … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻨﺘـﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ … اﺳﺎس ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ … ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﻰ. ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﻰ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘـﻮﻟﻰ ﺑـﺎ. ﻧﻮﺳﺎ … ﻧـﺮخ. ﺑﻬﺮه، ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺮخ ارز، ﮐﺎﻧﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ. ﻫـﺎ. و ﮐﺎﻧـﺎل اﻋﺘﺒـﺎري ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ … اﺛﺮﮔﺬاري ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل وام دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋه اي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ.


بدون دیدگاه »

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *